« بزرگداشت شهید سید احمد رحیمی | اول دفتر | سخنان رهبری در مرقد امام، ضامن پیروزی موسوی »

برد برای همه با موسوی. باخت برای همه با احمدی نژاد

اگربخواهیم طرف هایی را که چشم به انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران دوخته اند و هر کدام از منظر خویش نفع و ضرری در آن می بینند بر شماریم، می توان به موارد زیر را اشاره کرد: اصلاح طلبان، جناح راست، تودۀ مردم، رهبری و در نهایت کشور ایران در کل و خود نامزد ها بطور مشخص
ارزیابی گزینه ها برای موارد فوق الذکر چنین است یا می تواند باشد:
نگرانی اصلی اصلاح طلبان، ادامۀ وضع موجود و تداوم دورۀ احمدی نژاد است. از نظر آنها احمدی نژاد قانون را زیر پا گذاشته و با بی توجهی به نظرات کارشناسی و مدیریت میانی، خود کامگی کرده است. به سند چشم انداز و برنامۀ چهارم بی اعتنایی کرده، تصمیمات خلق الساعه و سطحی گرفته و اقتصاد صدقه ای را بجای اقتصاد توسعه گرا قرار داده است ....اگر چه بخشی از آنها از نامزد اصلاح طلب دیگری حمایت کرده اند اما همانها هم از انتخاب موسوی خشنود خواهند بود زیرا وی اساس اندیشۀ اصلاح طلبی را داراست و در کنار آن قدرت تعامل خوبی با جناح راست معتدل دارد. بنابراین می تواند با کمترین کارشکنی و تنش مواجه شده و شرایط جامعه را برای بسط آزادی های مصرح در قانون اساسی مساعد و امکان فعالیت نهاد های مدنی را فراهم کند. دولت ائتلافی او که در بر گیرندۀ طیف وسیعتری از نیروهای کارآمد جناح ها خواهد بود، ضامن قوی تری برای اجرای قانون در کشور خواهد بود. جناح های مختلف از جمله اصلاح طلبان در دورۀ حاکمیت او با حمایت دولت از حقوق قانونی خود بهره مند خواهند بود و به حقوق یکدیگر احترام خواهند گذاشت. اصلاح طلبان در این حالت برندۀ اصلی هستند چرا که به اساسی ترین اهدافشان خواهند رسید.
جناح راست و به تعبیر خودشان اصول گرایان که باید اکنون آنها را در دو طیف حامیان و مخالفان احمدی نژاد دسته بندی کرد نیز

برنده خواهند بود. طیف اول از این نظر که پس از سالها برنامه ریزی و انتظار برای تشکیل یک دولت راستگرا که بتواند سیاست های آنها را اجرا کند بناگاه با انتخاب فردی با این عنوان مواجه شدند که نامزد آنها نبود و پس از انتخاب نیزنه تنها از نیروهای آنها استفاده نکرد بلکه به نظرات آنها نیز وقعی نگذاشت، دل خوشی از او ندارند. آنها شده اند آش نخورده و دهان سوخته. علاوه بر این، عملکرد او نیز به گونه ای نادرست و ناشایست بوده که آنها در ازای آن سرخورده و سرافکنده اند. این مجموعه اکنون خود دو بخش هستند. بخشی که صراحتاً یا تلویحاً از موسوی حمایت می کنند و بخشی که اگرچه از موسوی حمایت نمی کنند اما ادامۀ دورۀ احمدی نژاد را به هیچ روی به صلاح نمی دانند با این حال بعضاً با اکراه تمام ناچار شده اند از وی دفاع ایدئولوژیک و تکلیفی بنمایند. آنها زبانشان با احمدی نژاد است اما دلشان با او نیست. برای این دسته نیز در میان نامزد های موجود موسوی گزینۀ مناسب تری ست چرا که تجربۀ همکاری با او را داشته ومی دانند که با مهندس موسوی احترامشان و وضعشان بهتر از امروز خواهد بود.
دستۀ دیگری از جناح راست که مجدانه از احمدی نژاد حمایت ایدئولوژیک و تکلیفی می کنند شرایط سختی را می گذرانند. آنها موظفند در کنار آنچه وجه مثبت و قابل دفاع احمدی نژاد می دانند از بسیاری چیزهای دیگر هم دفاع کنند که از نظر آنها قابل دفاع نیستند. آنها با تناقضات درونی بسیاری مواجه هستند و نمی دانند با نارضایتی مراجع تقلید از احمدی نژاد و عدم حمایت تشکل های محوری روحانی جناح راست از او چه کنند. آنها ممکن است در مقابل نقد های اصلاح طلبان از خود مقاومت نشان بدهند. اما نقد رئیس مجلس، رئیس قوۀ قضائیه و برخی اشخاص معنون دیگر در جناح راست برایشان شکننده است. اظهارات رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور که با یک واسطه منصوب رهبری هستند ونیز رئیس سازمان حسابرسی کل کشور که منصوب مجلس هشتم است در مورد تخلفات مالی، وآمارها و گزارشات غلط و دروغ دولت، آنها را بر سر دوراهی حمایت از شخص یا حمایت از ارزشها و معیارها قرار داده و شرایط سختی را برایشان رقم زده است. آنها باید آخرت خود را بدهند تا دنیای دیگران آباد شود. اگر احمدی نژاد انتخاب شود این شرایط سخت و آخرت سوز برای آنها تداوم می یابد. بنابراین به نفع آنها نیست احمدی نژاد دوباره انتخاب شود، هر چند خود این را باور نداشته باشند. برای آنها نیز موسوی گزینه بهتری ست چرا که با معیارهای مورد ادعایشان که ساده زیستی، پاکدستی وعدالت محوری است بسیار نزدیک است. عده ای از آنها نیز که در کسوت اصولگرایی ازناحیه دولت احمدی نژاد به نان و نوایی رسیده اند و بر مدیریت های شرکت های پر درآمد و پروژه های اقتصادی چنبره زده اند تنها مجموعه ای هستند که به واقع با ادامۀ دورۀ احمدی نژاد برنده خواهند بود و استثنای بحث ما هستند.
شخص آقای احمدی نژاد اگرچه خود نامزد این انتخابات شده است و طبیعتاً بدنبال پیروزی ست نیز بر خلاف تصور اگر رای نیاورد برنده و اگر بیاورد بازنده است. درچهارسال دورۀ حاکمیت او کشور دچار بحرانهای سیاسی، اقتصادی و بین المللی فراوانی شده است. هر کس در دورۀ بعد رئیس جمهور شود وارث نابسامانی های بسیاری است که باید در وهلۀ اول به آنها بپردازد و در صورتی که آقای احمدی نژاد انتخاب شود خود باید پاسخ گوی همۀ این نابسامانی ها باشد. کنار رفتن وی در شرایط کنونی برای او بسیار بهتر است تا چندی بعد که مجبور باشد در میانۀ دوره و به وضع بدتری کناره گیری کند.
تودۀ مردم بیش از آنکه به وعده ها نیاز داشته باشند و بیش از آنکه به صدقه ای که دولت از اموال خودشان با منت به آنها بپردازد نیاز مند باشند، به دولتی نیاز دارند که امنیت کسب و کار آنها را تأمین کند تا آنها بتوانند با تکیه برکار خویش سربلند و با نشاط رفاه حال و آینده خود و فرزندانشان را تأمین کنند. مردم از اینکه به فهم آنها توهین شود و یا کسانی در صدد فریب آنها باشند بیش از هر چیزناخشنود و ناخرسند می شوند. ملت ایران شایستۀ منزلتی بیش از آن است که امروز در جهان دارد و شایستۀ زندگی ای بهتر از آنچه امروز دارند هستند. اگر به سند چشم انداز 20 ساله که ضامن بهروزی ملت ایران است در این چهار سال گذشته عمل شده بود و اگر بی برنامگی و خودکامگی جایگزین برنامه و خرد جمعی نشده بود و نیز اگر درآمد سرشار نفت در طی این مدت به عنوان سرمایه نسل حاضر و نسل های بعد پاسداری می شد و تباه نمی گشت، وضع کشور و ملت، بهتر از این می بود. تداوم این وضع سودی برای ملت و مردم ندارد و بدون تردید برد ملت در این انتخابات تغییر وضع موجود است. این تغییر براساس نظر اغلب معتمدان ملت که در رأسشان آقای خاتمی قرار دارد و نیز احزاب و گروه های پر تعدادی که حمایت کرده اند به واسطۀ مهندس میر حسین موسوی به وجه بهتری امکان پذیر است.
رهبری نظام نهایتاً جز به خیر و صلاح ملت نباید و نمی تواند بیاندیشد وهمان طور که در بیاناتشان تا کنون بر آن تأکید کرده اند اصل برگزاری انتخابات و مشارکت گستردۀ مردم در آن وجهۀ همت ایشان است. البته بر اساس قانون هیچ منعی برای رهبری وجود ندارد که صراحتاً از نامزد بخصوصی حمایت کنند و این کار یک بار در آستانۀ انتخابات دورۀ پنجم انجام شد و ایشان صراحتاً از آقای هاشمی رفسنجانی که رقیب جدی نداشت، حمایت کردند. اما پیش و پس از آن نه امام ونه ایشان از نامزد خاصی حمایت نکرده اند. با این حال همواره عده ای سعی کرده اند بر خلاف تصریح ایشان به عدم ورود در مصادیق القاء نمایند که ایشان به نامزد مورد نظر آنان تمایل دارند. در آستانۀ انتخابات دورۀ هفتم ریاست جمهوری، ایشان در ملاقات با شورای هماهنگی گروه های خط امام صراحتاً فرمودند حتی بعد از انتخابات هم کسی نخواهد فهمید من به چه کسی رأی داده ام. با این حال عده ای از اطرافیان پراکندند که ایشان از رقیب آقای خاتمی حمایت می کنند ونتیجه آن شد که پس از پیروزی قاطع آقای خاتمی در آن انتخابات که رهبری آن را حماسه نامیدند، آن رأی بعضاً علیه رهبری تفسیر شود. این کاملاً بدیهی ست که اگر رقابت در انتخابات جدی باشد به صلاح نیست که رهبری جانب یک طرف را بگیرند چرا که اگرفرد مورد نظر ایشان شکست بخورد، شکست رهبری خواهد بود. در چنین شرایطی همۀ عوامل اجرایی، نظارتی ورسانه ای و... که خود را وفادار رهبری می دانند بکار خواهند افتاد تا چنین فاجعه ای شکل نگیرد و چنین بسیجی خود ناقض مفهوم انتخابات آزاد خواهد بود. اگر از ابتدا چنین احتمالی وجود داشته باشد د دیگر اساساً کسی وارد میدان رقابت با نامزد مورد حمایت رهبری نخواهد شد چرا که میدان رقابت، عادلانه و برابر نخواهد بود. بر همین اساس رهبری بارها بر عدم ورود در مصادیق ویا حمایت از نامزد مشخصی تأکید کرده اند. بنابراین همۀ آنانی که چنین نسبتی را به رهبری می دهند و او را حامی نامزد مورد نظر خود بر می شمرند دروغ می گویند. بدتر از آن اینکه به برخی هوادارن خود اینگونه القاء می کنند که رهبری از باب اضطرار و ناگزیری بر بیطرفی خود تأکید می کنند و نباید به حرف ظاهر ایشان توجه کرد و آنگاه خود را واقف به نظر پنهان و حامل پیام مخفی رهبری در حمایت از نامزد بخصوصی جلوه داده و سعی می کنند عوامل اجرایی، نظارتی، رسانه ای و... را در جهت خواست خود بسیج کنند.
البته مقام معظم رهبری نیز در نهایت در روز انتخابات مانند سایر شهروندان به یکی از نامزد ها رأی خواهند داد. اما بنا به فرموده خودشان کسی تا آن روز و حتی پس از آن نخواهد دانست ایشان به چه کسی رأی می دهند یا داده اند. بر این اساس صرفاً می توان تحلیل کرد که چه گزینه ای برای رهبری مطلوب یا نا مطلوب است، بدون آنکه چیزی به ایشان نسبت داده شود.
دأب اصلی رهبری تا کنون حمایت از دولتها در جهت انجام وظایفشان بوده است. پس از شخص و دولت آقای هاشمی در دورۀ اول، هیچ دولتی تا کنون به اندازۀ دولت حاضر و هیچ شخصی به اندازۀ شخص آقای احمدی نژاد مورد حمایت رهبری نبوده است. این حمایت ها در زمان آقای هاشمی به سبب شرایط دوران بازسازی و در زمان آقای احمدی نژاد نوعاً بدلیل حجم گستردۀ انتقاداتی که به وی وارد می شده است بوده اند. در طی مدت چهار سال گذشته رهبری ناگزیر بوده اند هر از گاهی از حیثیت خویش برای سرپا نگاه داشتن دولت حاضر خرج کنند. دولت حاضر بدلیل سوء عملکرد خویش جبهۀ بزرگ خواستاران تغییر را در برابر خویش پدید آورده است که علاوه بر تمام اصلاح طلبان، بخش بزرگی از اصول گرایان را نیز در بر می گیرد. رهبری تا کنون تلاش نموده اند دولت را تا رسیدن به پایان دوره در برابر این جبهۀ بزرگ و فراگیر حمایت و از خود برای او هزینه نمایند. این به این معنا نمی تواند باشد که لزوماً ایشان چنین حمایت سخت و پر هزینه ای را برای یک دورۀ دیگر شامل حال آقای احمدی نژاد کنند. چرا که با گسترش نارضایتی ها و بدون چنین حمایتی دولت بعدی احمدی نژاد، حتی در صورت شکل گیری، دوامی نخواهد داشت. این در حالیست که ساقط شدن دولت در نیمۀ راه برای هیچ کس بردی در بر نداشته و هزینه کردن برای دولتی که هر آن در معرض سقوط است نیز توجیهی نخواهد داشت.
با این تفاصیل انتخاب شدن مجدد آقای احمدی نژاد نمی تواند برای رهبری مطلوب تلقی شود. از طرفی انتخاب آقای موسوی، که مورد حمایت طیف گسترده ای از اصلاح طلبان و اصولگرایان است و شخصیت های مهم حوزوی غیر حوزوی از وی حمایت کرده اند، ضمن اینکه کشور را از این بحران خارج می سازد موجب اعتبار دولت در سطح داخل و کشور در سطح جهانی خواهد شد و این امر بر منزلت کشور و رهبری آن در داخل و خارج خواهد افزود.
برای شخص آقای احمدی نژاد نیز رای نیاوردن در این انتخابات بهترین مفر برای گریز از زیر بار مسئولیتی ست که ماه عسل آن گذشته ودوران پاسخگویی آن فرا رسیده است. در مجلسی که با نظارت استصوابی شدید توسط شورای نگهبان تشکیل شده است تا با دولت مورد حمایت آقای جنتی هماهنگی داشته باشد اکنون فقط 80 نماینده وجود دارند که از او حمایت می کنند. رأی اعتماد گرفتن برای کابینه ای که قرار است از این که هست هم بسته تر باشد برای احمدی نژاد به یک کابوس بیشتر شباهت دارد. جمع کردن اقتصاد از هم پاشیده توسط افراد کار نابلد و در حالی که بدنۀ کارشناسی دولت نظرات من درآوردی روسای خود را بر نمی تابند و رساندن چک پول بدست کسانی که یاد گرفته اند بدین وسیله مشکلاتشان حل شود و پر کردن بازارهای میوه و تره بار از اقلام وارداتی در حالی که قیمت نفت حدود 60-50 دلار است و...دوران سختی را برای دولت احتمالی بعدی احمدی نژاد بیم می دهد که بیانگر ترجیح رأی نیاوردن برای اوست.
آقای محسن رضایی اگرچه شانس چندانی برای پیروزی ندارد اما روشن است که پیام حضورش به عنوان نامزد انتخاباتی از جبهۀ اصولگرایان اعلام نارضایتی از آقای احمدی نژاد است. او و هوادارانش ازاینکه احمدی نژاد، که همواره به آنها کم اعتنایی کرده است، رأی نیاورد خرسند خواهند بود و از اینکه موسوی پیروز انتخابات باشد خشنود خواهند شد چرا که سابقۀ همکاری آن دو در زمان دفاع مقدس زمینه و امکان همکاری آینده آنها را فراهم خواهد کرد.
در مورد آقای کروبی نیز ابتدا به این نکته اشاره می کنم که جمع شدن مجموعه ای رادیکال از خواستاران تغییر در زیر چتر ایشان اتفاق مبارکی ست که رخ داده است. اثرات متقابل آن مجموعه و آقای کروبی بر یکدیگر بسیار مطلوب و برای کشور مفید است. البته زمان بیشتری برای تعمیق و نهادینه شدن این اثرات لازم است تا کشور برخوردار از یک جریان و حرکت وزین و پویا شود که بتواند مسئولیت نهاد اجرایی کشور را برعهده بگیرد. برای آنها پیروزی در انتخابات قبل از تثبیت شکل و محتوای مجموعه می تواند زیانبار و مانع تکامل تدریجی باشد.
بهر حال آقای کروبی که شعار اصلی خود را " تغییر" اعلام کرده است رأی نیاوردن احمدی نژاد را یک پیروزی می داند و با توجه به اینکه خود در سالهای 76 و 84 ابتدا بدنبال نامزدی مهندس موسوی بوده است انتخاب شدن وی را برای جبهۀ اصلاحات که خود را شیخ آن می داند پیروزی قلمداد می کند و نمی تواند از آن ناراضی باشد. بخصوص اینکه اعلام کرده است در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود از موسوی حمایت خواهد کرد.
مجموعۀ گزاره ها و تحلیل های فوق حکایت از آن دارد که انتخاب شدن احمدی نژاد دارای وجوه و درجاتی از باخت برای همه و انتخاب شدن موسوی دارای وجوه و درجاتی از برد برای همۀ طرف ها است. حال باید پرسید آیا بهتر نیست "همه" برندۀ این انتخابات باشند و نه بازندۀ آن.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/134

نظرات

سرو :

در شهر ما همه سبزند

 

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007