« خاتمي و موسوي با کارت هم بازي نمي کنند | اول دفتر | به هوش باشیم ! »

آیا انتخابات بازی است؟

نه، انتخابات بازی نیست وشور حضور و سلامت انتخابات نیز محورهای اساسی آن نیستند بلکه لازمۀ آن هستند.* محورهای اساسی انتخابات اخذ رای مردم و تمکین حاکمان به نتیجۀ آن است. انتخابات برای تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است. اگر به هر دلیل آنچه بدست می آید رای واقعی مردم نباشد ویا رای مردم در سرنوشتشان تأثیری نداشته باشد آن وقت می شود بازی.
بدیهی است کسانی که از انتخابات فقط حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی و استفاده تبلیغاتی از آن را مد نظر دارند و هدف واقعی انتخابات و رأی واقعی مردم برایشان هیچ ارزشی ندارد، انتخابات را فقط یک بازی و سرگرمی می دانند و تحلیل هایشان نیز بر همین اساس استوار است. آنان به این امید وارد این بازی خیالی خود می شوند که اگر شکست خوردند همچون بازیگران خردسال و کم خرد حریف را با جرزنی و ناروایی ناکار کرده و با شعار" بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره" نتیجۀ آن را هوا کنند. اما انتخابات بازی نیست و این بار بسیار هم جدیست. جدی تر ازآن که سرنوشتش دست نویسندگان روزنامۀ کیهان باشد.
این روزها سردرگمی، تشتت و آشفتگی در اردوگاه راست و مخالفان اصلاحات آشکار تر از آن است که لازم باشد برای آن شاهد آورد. اعلام نامزدی آقای خاتمی، گویی شیپور رفتن برای کسانی باشد، آنها را وادار به جمع کردن بار و بنه خود کرده است. بخصوص آنان که با ادعا و با طمطراق بسیار آمدند، لاف های بیهوده بسیار زدند و ادارۀ کشور را ساده انگاشتند، و امروزسرخورده و سر افکنده روزگار می گذرانند تا کی از زیر بار مسئولیتی که از عهده اش بر نیامده اند بیرون بروند و اصلاح کار خویش را به دیگری بسپارند.
آن که از هوش بهره ای برده باشد و به صداقت اندکی پای بند باشد اذعان می کند که کشور در سه سال و نیم گذشته خوب اداره نشده است و آنان که عمیق ترند وبه شرف ملی و مردمی ایمان دارند اوضاع را چندان خراب می بینند که اکنون جز به نجات کشور نمی اندیشند.
بلی، اینک خاتمی آمده است تا اعتبار ملی و بین المللی خود را خرج نجات کشور کند و وجهۀ فرهنگی خود را صرف اعتلای فرهنگ ملی کند. او می داند که حضورش باعث افزایش شور انتخاباتی و تقویت نظام می شود وامید دارد فاصلۀ بسیار رأیش با رقیب، نابخردان را از دست بردن در آراء مردم مأیوس گرداند تا این گونه به سلامت انتخابات نیز مدد رساند.
او آمده است و می داند که هر چقدرمردم بیشتر خواهان او باشند، نامردمان بیشتر آشفته می شوند و طعنه ها و تهدید هایشان را تیز تر و تند تر می کنند. همۀ تأملات و تدبیرهای او در چند ماه اخیربرای آن بود که آسایش دنیای خود و همراهانش از یک سو و آخرت مخالفان و دشمنانش از سوی دیگر تباه نشود و کشور و نظام نیز هزینۀ بسیار نپردازد. اکنون که اصرار یاران و هواداران ِ امیدوار وبحرانی که نیاز به دستی یاری رسان دارد او را واداشته است جمجمۀ خود را به خدا عاریت دهد وبه میدان بیاید، تنها چشم بر هدف مقدس خویش دوخته وعزم کرده است تا از سرزنش خار مغیلان مهراسد. برود تا به هدف برسد اگرچه هزینۀ بسیار بپردازد. در این بین می ماندآخرت مخالفان که او از سر شفقت بسیار بر آن نیز بیمناک بوده است. او از اینکه حضورش موجب گستاخی و بی پروایی مخالفان، که او همیشه به آنان احترام گذاشته است، در راندن بسوی جهنم آخرت می شود نیز اندیشناک بوده است. چیزی که نطق چندی پیش آن بندۀ خدا در مجلس و سرمقالۀ اخیر روزنامۀ کیهان طلایه داران آن بوده اند.
او آمده است و اکنون مظهر ارادۀ ملی برای برون رفت از شرایط بحران زدۀ حاضر است. او خواهد ماند و با یاری و لطف خدای، کشور را در خروج از این بحران پیروز خواهد کرد. بسیاری از مخالفان نیز به تدریج به او خواهند پیوست. او نه تنها موجب اجماع اصلاح طلبان، بلکه موجب اجماع ملی برای نجات کشور خواهد شد. آنان که امروز حضور او را در صحنه برنمی تابند و مصلحت نمی دانند بزودی درخواهند یافت این برادر دلسوز برای آنان و کشور بهتر است از مدعیان فرصت سوز.
٭) در سرمقالۀ روز پنج شنبۀ کیهان(24/11/87)، پنج بار از عنوان"بازی" برای انتخابات استفاده شده است و در جایی گفته است: بازی انتخابات دو محور اساسی دارد"شور حضور" و"سلامت انتخابات".

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/109

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007