« در سوگ سعدایی عزیز | اول دفتر | مثل اینکه مرغ یه پا داره! * »

سه شنبه سرنوشت ساز


روز قبل از استیضاح آقای کردان در مجلس، خبرنگار محترم روزنامه اعتماد مصاحبه ای با من انجام داد که توسط وی بصورت یادداشت شفاهی تنظیم و در روزنامه روز سه شنبه به چاپ رسیده است .

روز سه شنبه براي احمدي نژاد روز سرنوشت سازي خواهد بود و خدا هم خواسته است اين سرنوشت توسط حاميان وي در مجلس هشتم رقم بخورد تا بهانه يي براي دولت نهم وجود نداشته باشد که با آن بهانه بخواهند تمام کاسه و کوزه ها را سر اصلاح طلبان بشکنند. به هرحال اصلاح طلبان شاهد صحنه يي هستند که نتيجه آن در هر صورتي به ضرر مخالفان اصلاح طلبان خواهد بود؛ اصلاح طلباني که بارها مورد جفا واقع شدند و قضاوت هاي نادرستي درباره ايشان صورت گرفته است. اما اگر اين وزير با اين سابقه بر کرسي وزارت باقي بماند ما شاهد نقطه عطفي خواهيم بود که وزيري با اين پيشينه مي خواهد حافظ و امانتدار راي مردم باشد. هرچند آقاي احمدي نژاد احتمالاً از ابتدا به دنبال گزينه يي براي وزارت کشور مي گشت که بتواند نتايج مورد نظر وي را در وزارت کشور محقق کند و کردان با اين سابقه تنها فرد مناسبي است که فرمان پذيري مطلق دارد. به هرحال شکستن سد کردان به معناي شکسته شدن سد احمدي نژاد است چرا که شکستن کردان فرو ريختن دولت احمدي نژاد است و اگر کردان از وزارت ساقط شود، دولت احمدي نژاد در معرض سقوط قرار خواهد گرفت. هرچند هنوز معلوم نيست چرا آقاي احمدي نژاد از فردي با اين سابقه حمايت مي کند و اين دفاع جانانه احمدي نژاد گاهي اين شائبه را تقويت مي کند که احتمال دارد کردان سه شنبه از مجلس راي اعتماد بگيرد زيرا احمدي نژاد مرتب بر نقاط ضعف برخي انگشت مي گذارد و بر آن تاکيد مي کند. البته متاسفانه مديريت مجلس به جاي دفاع از شأن مجلس به دنبال تنظيم روابط سياسي خود است اما اينکه مجلس مورد تحقير قرار گرفته، نشان دهنده اين است که دولتمردان به جايگاه مجلس باور ندارند و اين به خاطر عملکرد مجلس است که همواره مورد تهديد و طمع دولتمردان قرار گرفته است و مديرکل پارلماني دولت به خودش اجازه مي دهد که به نمايندگان پول بدهد تا از استيضاح منصرف شوند. هرچند بسياري از نمايندگان مجلس راضي به استيضاح نيستند اما براي پاسخ به مردم راهکاري جز استيضاح ندارند. احتمال دارد نقطه ضعف هايي در مجلس وجود داشته باشد که دولتمردان اينچنين مجلس را تهديد مي کنند گرچه روحيه خاص احمد ي نژاد در کنار مجموعه ضعيفي از نمايندگان مجلس که در انتخابات بدون رقابت پيروز شده اند مجموعه يي را به وجود آورده که امروز در کشور شاهد آن هستيم و به خاطر نوع مديريت دولت همواره مورد تمسخر واقع مي شويم. به هرحال حضور نمايندگان مجلس هشتم در پارلمان با ضعف مديريتي مجلس و عدم باور به جايگاه مجلس موجب شده است مجلسي که بايد در راس امور قرار بگيرد توسط دولتمردان به شدت تخريب شود و مورد تهديد و تطميع دولتمردان قرار گيرد چرا که در مجلسي که ما شاهد مدرس ها نيستيم و شاگرداني هستند که با تک ماده بر اين صندلي نشسته اند نتيجه يي جز تحقير مجلس انتظار نمي رفت.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/95

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007