« استیصال و بد بختی | اول دفتر | در تهران، به همهء سی نفر رای بدهیم »

سید مصطفی تاج زاده

DSC02093.JPG
تاج زاده ستاد انتخابات جبهه مشارکت را راه اندازی کرده است و با جدیت تمام فعالیت می کند.علاوه بر این حضور او در سخنرانی ها، مناظره ها و مصاحبه ها چشم گیر و اثر گذار است.
در این عکس ارغنده پور، غریقی و خانم منصوری حضور دارند.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/73

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007