« هشدار به جناح حاكم درباره ناچار شدن از اعطای امتياز به بيگانگان | اول دفتر | حیف! »

چرا چنین گفت فرمانده سپاه؟

یادداشتی با عنوان فوق نوشته بودم که امروز قبل از گذاشتن آن در سایت متوجه شدم فرمانده محترم سپاه سخنان خود را اصلاح کرده است لذا از درج آن خودداری نمودم. امیدوارم آنچه از سخنان پیشین ایشان آشکار شده بود و اکنون بر خود ایشان هم روشن شده است که با قانون و رهنمودهای حضرت امام مغایرت دارد در عمل نیز اصلاح شود.ارزش استراتژیک سپاه برای امنیت کشور فراتر از آن است که با واردساختن آن به مناقشات سیاسی خدشه دار شود.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/66

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007