« چرا چنین گفت فرمانده سپاه؟ | اول دفتر | آری آرش جان خود در تیر کرد! »

حیف!

این تابلوی زیبا و پر معنا را علی فدائی، خواهر زاده ام با شعری از زنده یاد فریدون مشیری وخط زیبای خودش ساخته و به پدرش هدیه کرده است. من با اجازه آنها از آن عکس گرفتم

%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D8%AD%DB%8C%D9%81.JPG

حیف!
می دانم که دیگر
برنمی داری از آن خواب گران سر
تا ببینی خردسال سالخورد خویش را
کاین زمان چندان شجاعت یافته ست تا بگوید
"راست می گفتی پدر!"

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/62

نظرات

آشنا :

چه شعر وخط زیبایی

 
 

محسن احمدی :

واقعا حیف

 

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007